מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") הינה חלק מתנאי השימוש של האתר של משרד פפיש קרל ושות' ("תנאי השימוש" ו"משרדנו" בהתאמה) וההוראות האמורות בתנאי השימוש לרבות ביחס לפטור מאחריות, סמכות השיפוט והדין החל יחולו גם על מדינות פרטיות זו והקשור אליה. למונחים שלא מוגדרים במדיניות הפרטיות במפורש תהיה המשמעות שניתנה להם בתנאי השימוש. הגישה לאתר, לתכן או מי חלקיו, לתכן והשימוש במי מהם, ובכלל זאת בשירותים השונים המוצעים באתר לרבות כלים מקוונים דוגמת הבדיקה המקדמית מעיד על הסכמת המשתמש לאמור במדיניות הפרטיות ויתר התנאים.

מדיניות הפרטיות מתארת את האופן בו משרדנו מעבד ושומר מידע (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981) ("חוק הגנת הפרטיות") אודות משתמשים ("מידע משתמש"). ההסכמות שהינך נותן ביחס למידע לפי מדיניות פרטיות זו יחולו (ככל שהדבר נדרש לפי דין) גם ביחס לכל נתון אודותיך שמשרדנו אוסף, שומר או מעבד (כדוגמת נתוני המשתמש כפי שיוגדרו בהמשך).  

בעת השימוש וההרשמה באתר, אתה מסכים לכך שנאסוף, נשמור ונשתמש במידע שלך באופן המתואר במדיניות זו ומסכים לסיכונים המתוארים בסעיף אבטחת המידע.

מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי הנוחות בלבד והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

1. איסוף מידע באתר

1.1 במסגרת השימוש באתר או הרישום לאתר, או בכל עת שתיצור עמנו קשר במסגרת מתן השירותים בכל דרך שהיא, הנך עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אודותיך אשר יאספו על ידינו, לרבות שם, כתובת דוא"ל, ופרטים מזהים נוספים, כפי שיידרשו מעת לעת. פרטים אלה הינם חלק ממידע המשתמש.

1.2 לא חלה עליך חובה על-פי חוק למסור לנו מידע זה, והמידע נמסר מרצונך ובהסכמתך. יחד עם זאת במידה ולא תמסור מידע כאמור, יתכן ולא ניתן לספק לך תכנים ו/או שירותים מסוימים. בנוסף נהיה רשאים למנוע ממך לגלוש באתר או באזורים מסוימים בו, או מלהשתמש בשירותים שונים, וזאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

1.3 יתכן ומשרדנו יאסוף נתונים גם במהלך השימוש באתר ו/או התכנים, נתונים שאינם מזהים את המשתמש באופן ישיר, לרבות נתונים סטטיסטיים, מצרפיים, מידע אודות הרגלי הגלישה של המשתמש, מידע בדבר הצעות ושירותים שעניינו את המשתמש וכן מידע שנקלט מן הדפדפן, ובכלל זאת כתובת האינטרנט (IP) של המשתמש (להלן: "נתוני משתמש"). נתוני המשתמש וכן כל מידע, תובנה, תכן, שירות או מוצר הקשור אליהם ו/או שיפותח בקשר עמם, הינם קניינו הבלעדי של משרדנו. למשתמש אין והוא מוותר על כל זכות בקשר עם האמור (לרבות זכות לתמורה כלשהי).

2. שימוש במידע

2.1   משרדנו אוסף את המידע לצורך מטרותיו העסקיות, ובין היתר על מנת להפעיל ולנהל את האתר, התכנים והשירותים המוצעים בו, לספק לך את השירותים, התכנים והמוצרים שביקשת שנספק לך ו/או אלה הזמינים באתר, לשפר ולהעשיר את התכנים השירותים והמוצרים של משרדנו וליצור תכנים, שירותים ומוצרים חדשים, לשמור עם המשתמשים על קשר ולשלוח עדכונים ותכנים שונים uלכל מטרה אחרת, המפורטת בתנאים.

2.2 הפרטים והמידע אודותיך יימסרו לצדדים שלישיים, ככל שהדבר נדרש לשם המטרות האמורות לעיל. בין היתר משרדנו רשאי להעביר לצדדים שלישיים את מידע המשתמש במקרים המפורטים להלן:

2.2.1      
לצורך אחסנתם בשרתים בהם עושה משרד פפיש קרל ושות' שימוש.

2.2.2      
בקשר עם מוצרי צד שלישי שהם מספקים.

2.2.3      
במקרה שלדעת משרדנו, תפר את מי התנאים, דין או זכויות צד שלישי או שתבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

2.2.4      
אם תתקבל בידי משרדנו הוראה מאת רשות כלשהי (לרבות צו שיפוטי) המורה לו למסור נתונים ממידע המשתמש לאותה רשות ו/או לצד שלישי.

2.2.5      
בקשר עם מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליך משפטי אשר יתנהלו בינך או מי מטעמך לבין משרדנו או מי מטעם משרדנו;

2.2.6      
במקרה שמשרדנו יסבור כי מסירת המידע נחוצה למניעת נזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר;

2.2.7      
מידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, או כל מידע אשר אינו מזהה אותך באופן אישי.

2.2.8      
במסגרת מיזוג משרדנו ו/או מכירת פעילות עסקית מסוימת עם צדדים שלישיים.
 
3. דיוור פרסומי

יתכן ומשרד פפיש קרל ושות' יבחר לשלוח למשתמש תכנים שלדעתו עשויים לעניין את המשתמש (לרבות דברי פרסומת כהגדרתם חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982), לרבות בדרך של דיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות). המשתמש יכול לבקש שתכנים כאמור לא ימסרו לו כאמור לעיל. בנוסף תינתן האפשרות להמחק מרשימת התפוצה לתכנים אלה כאמור בדין.

4. אתרים חיצוניים

האתר עשוי לכלול קישורים למוצרי צד שלישי השימוש במוצרים אלה כפוף לתנאי הפרטיות המופיעים בהם.

5. העברת מידע מחוץ לישראל

יתכן ומשרד פפיש קרל ושות' יבחר להעביר את המידע אודות משתמשים מחוץ לישראל או יתן גישה למידע משתמשים לצדדים שלישיים מחוץ לישראל. לאותם צדדים שלישיים ו/או מדינות יתכן ויהיו חוקים המגנים בצורה פחותה על פרטיות המשתמשים וכל משתמש מוותר על כל טענה בקשר עם העברה או מתן גישה כאמור.

6. אבטחת מידע

האתר מיישם מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, משרד פפיש קרל ושות' לא מתחייב ששירותי האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

7. שונות

משרד פפיש קרל ושות' רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות, מכל סיבה שהיא. אם יבוצעו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית.  שאלות בנוגע לתנאי השימוש ו/או למדיניות פרטיות זו, או פניות בנוגע לעיון, תיקון או מחיקת המידע האישי שלך, יש להפנות אלינו באמצעות טופס יצירת קשר באתר או באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]

לצורך בדיקה ומימוש זכויות משתמשים בקשר עם מדיניות פרטיות זו (לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות וחוק התקשורת), יש לפנות לכתובת המייל של משרדנו : [email protected]